O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Anna Rososzczuk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-2322


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego dr Anna Rososzczuk oferuje pomoc prawną w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych i pism procesowych, reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe na skutek niewłaściwego leczenia (za szkody spowodowane postępowaniem lekarza określanym jako błąd medyczny), jak również w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

Reprezentuje również Klientów kancelarii w innych sprawach z zakresu prawa cywilnego, m. in. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody:

 • powstałe w następstwie wypadków: komunikacyjnych, w gospodarstwie rolnym, dziecka w szkole, doznanych w związku z upadkiem na śliskiej nawierzchni,
 • powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu kosmetycznego,
 • spowodowane przez zwierzęta,
 • powstałe podczas lekcji jazdy konnej na skutek niedochowania należytej staranności przez instruktora,
 • w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych,

z zakresu prawa pracy m. in. w sprawach o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • zapłatę odszkodowania z tytułu powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • uchylenie przez sąd kary porządkowej,
 • zapłatę wynagrodzenia za pracę,
 • zapłatę wynagrodzenia za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych,
 • wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • zapłatę odszkodowania z powodu naruszenia zasady równego traktowania (dyskryminacji) pracownika w zatrudnieniu,
 • zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania z powodu mobbingu w pracy,
 • ustalenie, że zaliczeniu do stażu pracy podlegają okresy pracy w gospodarstwie rolnym, gdy obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe przewidują wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy,

oraz w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego (m. in. o świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o emeryturę, o prawo do renty rodzinnej, o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy).

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ustalenia terminu spotkania.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat biłgorajski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat puławski
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Nadbystrzycka 72 lok. 27
20-501 Lublin
Telefon: 505 843 622
E-mail: kancelaria.radcy.prawnego.ar@gmail.com