O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Anna Celińska-Banaszek

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1313


O KANCELARII

Anna Celińska-Banaszek – Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. (www.kancelariacbps.pl). Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kwalifikacje. Po odbyciu aplikacji sądowej w latach 2003-2006 (w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie) i złożeniu egzaminu sędziowskiego (ocena bardzo dobra), w roku 2006 wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (Lb-1313). Wcześniej odbyła w latach 1998-2002 studia prawnicze na Sekcji Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończone z wynikiem bardzo dobrym (magister prawa, specjalność – prawo cywilne, prawo zobowiązań), a następnie w latach 2002-2006 uczestniczyła w studiach doktoranckich na tym wydziale, również w zakresie prawa zobowiązań. W latach 1996-2001 odbyła również studia z zakresu prawa kanonicznego na KUL na powyższym Wydziale, uzyskując tytuł magistra licencjonowanego prawa kanonicznego (oceny bardzo dobre z egzaminów magisterskiego i licencjackiego). Uczestniczy w licznych szkoleniach organizowanych dla radców prawnych przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe. Zdobywanie zawodowego doświadczenia rozpoczęła w roku 2002, biorąc udział w stałej obsłudze prawnej podmiotów, w tym wiodących przedsiębiorców Lubelszczyzny, w ramach zatrudnienia (od początku roku 2007 – na stanowisku radcy prawnego, a wcześniej na stanowisku asystenta radcy prawnego) w renomowanej lubelskiej kancelarii prawniczej (Kancelarii Radców Prawnych Piotrowski & Wrona Sp. p.), z którą jest nadal związana. W latach 2007-2014 wykonywała zawód także w formie indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego.

Obszary praktyki. Anna Celińska-Banaszek specjalizuje się przede wszystkim w prawie kontraktowym, w tym w projektowaniu oraz opiniowaniu umów (m.in. umów o roboty budowlane o dużym stopniu skomplikowania), a także ogólnych warunków umów (regulaminów i wzorców umownych), doradzaniu przy zabezpieczaniu należytego wykonania umów, doradztwie związanym z rozwiązywaniem umów (ocenianie skuteczności wypowiedzeń i oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz ich projektowanie), wykładnią umów oraz oceną ryzyk i roszczeń związanych z umowami. Kolejna dziedzina, którą radca prawny Anna Celińska-Banaszek zajmuje się od lat, to prowadzenie procesów, w szczególności procesów gospodarczych o dużym stopniu skomplikowania i wysokiej wartości przedmiotu sporu, w tym reprezentacja przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych i gospodarczych (projektowanie skarg kasacyjnych i ocena zasadności ich wnoszenia). Ma również bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, w tym windykacji należności, na drodze pozasądowej (w drodze negocjacji). Doradza na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego i wykonawcy, ocenia zasadność wnoszenia środków zaskarżenia oraz reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. W ramach świadczenia usług na rzecz spółki posiadającej status kolumny transportu sanitarnego, zajmuje się też postępowaniami w postaci konkursów ofert prowadzonych w trybie ustawy o działalności leczniczej i świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zajmuje się prawem autorskim (zarówno po stronie twórców, jak i zamawiających) i prawem własności przemysłowej, w szczególności w zakresie dotyczącym wynalazków i innych rozwiązań nowatorskich o wartości komercyjnej. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania aktów organizacyjnych dotyczących ochrony własności intelektualnej, umów współpracy przy wdrażaniu projektów, umów wspólności patentu, licencji, przeniesienia praw, a także w zakresie opiniowania zasadności roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej. Od lat bierze udział w doradzaniu pracodawcom, a sporadycznie także pracownikom, głównie w sprawach z zakresu ogólnego prawa pracy, przede wszystkim projektując i opiniując akty wewnętrznego prawa pracy (regulaminy pracy i wynagradzania), umowy o pracę, wypowiedzenia i oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę, a także prowadząc po stronie pracodawcy sprawy dotyczące roszczeń pracowniczych z tytułu wypadków przy pracy. Choć nie uważa tego za swoją specjalność, posiada również doświadczenie m.in. w rozwiązywaniu problemów podatkowych, projektowaniu odwołań i skarg w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego, sprawach z zakresu odpowiedzialności członków zarządu (za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne), sprawach z zakresu prawa prasowego.

Język obcy. Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym. W roku 2013 ukończyła kurs przygotowujący do egzaminu Toles Test of Legal English Skills Higher zakończony egzaminem (ocena bardzo dobra – „excellent”).

www.kancelariacbps.pl/zespol_anna_celinska-banaszek.php

www.acelinskabanaszek-galeria.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zamówienia publiczne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat łęczyński
 • powiat świdnicki
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c
20-002 Lublin
Telefon: 506540636, (81)4425850
E-mail: acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl