O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Jarosław Legieć

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB/Z/259


O KANCELARII

W ramach praktyki zawodowej świadczę pomoc prawną podmiotom gospodarczym m.in. spółkom świadczącymi usługi finansowe, funduszom sekurytyzacyjnym, podmiotom z branży pożyczkowej, IT oraz obrotu nieruchomościami.

Świadczone przeze mnie usługi obejmują w szczególności udzielanie porad prawnych, opracowywanie oraz negocjowanie umów oraz obsługę korporacyjną spółek.

Specjalizacja:

 • sporządzanie umów świadczenia usług, w szczególności windykacji polubownej, sądowo-egzekucyjnej oraz z zakresu IT (umowy wdrożeniowe, support oprogramowania, umowy licencyjne, sublicencje, przeniesienia praw autorskich)
 • analiza wzorców umownych
 • opracowywanie regulaminów, instrukcji, procedur
 • konsultacje prawne z zakresu prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, świadczenia usług drogą elektroniczną
 • obsługa korporacyjna spółek (zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenia/zgromadzenia wspólników)

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Prawo cywilne
 • Prawo finansowe i bankowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo własności intelektualnej

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • Lublin
 • powiat zamojski
 • Zamość

DANE TELEADRESOWE

Adres: Majdan Ruszowski 17
22 – 437 Łabunie
Telefon: 669 427 474
E-mail: jaroslawlegiec@kancelarie.net