O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Marek Kasperek

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1894


O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego z doświadczeniem w zakresie prawa oświatowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferuje kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, urzędów gmin i powiatów, jednostek samorządowych prowadzących scentralizowaną obsługę administracyjno-finansową przedszkoli i szkół, jak również obsługę prawną przedszkoli, szkół i placówek oświatowych obejmującą:
1) Sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego z zakresu oświaty, w tym w szczególności:
a) uchwał w sprawie tworzenia, łączenia, likwidacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przekazywania szkół do prowadzenia osobom fizycznym i prawnym, ponownego przejmowania szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne,
b) uchwał w sprawie sieci szkół i sieci przedszkoli,
c) projektów regulaminów przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, regulaminów nagród organów prowadzących i dyrektorów szkół,
d) uchwał w sprawie określenia rodzajów świadczeń finansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyznawanych nauczycielom oraz emerytom i rencistom – byłym nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej,
e) aktów prawnych w zakresie rekrutacji do szkół i przedszkoli,
f) uchwał w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach,
g) uchwał w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
h) aktów prawnych i dokumentacji w zakresie powierzania stanowiska dyrektora szkoły w postępowaniu konkursowym i odwoływania ze stanowiska dyrektora szkoły.
2) Poradnictwo prawne w w/w zakresie.
3) Kompleksową obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, w tym:
a) poradnictwo prawne i prowadzenie szkoleń w sprawach kadrowych dla dyrektorów szkół, w szczególności w zakresie:
– nawiązania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi szkół i placówek oświatowych,
– ustalania stażu pracy, w tym sporządzania opinii prawnych w tym zakresie,
b) sporządzania dokumentacji pracowniczej w w/w sprawach,
c) sporządzania wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
d) poradnictwo prawne i sporządzanie dokumentacji pracowniczej w związku z przekształceniami szkół (obniżeniem stopnia organizacyjnego – tworzeniem szkół filialnych, łączeniem szkół w zespół, rozwiązywaniem zespołów szkół),
e) sporządzanie statutów szkół i placówek oświatowych oraz zmian w statutach, sporządzanie projektów uchwał rad pedagogicznych,
f) poradnictwo prawne oraz reprezentacja szkół w procesach sądowych z pracownikami przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
g) sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego,
h) opiniowanie i sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych finansowanych z budżetu szkół i placówek oświatowych.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym szkół i placówek oświatowych oraz dyrektorom przedszkoli i szkół w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmującą:
1) poradnictwo prawne w sprawach z zakresu stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności w zakresie:
a) nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy,
b) urlopów wypoczynkowych, urlopów dla poratowania zdrowia, urlopów szkoleniowych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
d) odpowiedzialności pracowniczej: porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej,
e) wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy,
e) emerytur, rent, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
f) powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkołach,
2) sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych i reprezentację w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych w wyżej wymienionym zakresie.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  • powiat bialski
  • powiat chełmski
  • powiat krasnostawski
  • powiat lubelski
  • Lublin
  • powiat zamojski

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. T. Leszetyckiego 10/37
20-861 Lublin
Telefon: +48 500535046
E-mail: makasperek@gmail.com