O RADCY

Imię i nazwisko radcy prawnego:

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie:

LB-1284


O KANCELARII

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp. p.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i odbyła aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim (ocena bardzo dobra). Wpisana od 2006 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Od 2009 roku wspólnik i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp. p. Specjalizuje się w przygotowaniu i pilotowaniu transakcji, w tym dotyczących nieruchomości, inwestycji budowlanych, a także transakcji obrotu udziałami, akcjami, nabycia i przekształcenia spółek oraz przedsiębiorstw. Sporządza i opiniuje projekty umów o nabycie, dzierżawę, najem nieruchomości, a także kontrakty z zakresu robót budowlanych, remontowych i o dzieło. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w sądowych i pozasądowych sporach budowlanych, o dużym stopniu skomplikowania. Doradza w zakresie zabezpieczenia, zmiany, rozwiązania, w tym odstąpienia od umów, a także zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego umów (kar umownych, odsetek, odszkodowań). Zajmuje się też postępowaniami związanymi z rozliczeniami majątkowymi (zniesienia współwłasności, podziały majątku małżeńskiego i majątku wspólników, działy spadku). W ramach stałej obsługi przedsiębiorców, doradza w dziedzinie prawa transportowego (w tym prawa transportu międzynarodowego) – w aspekcie cywilno- i administracyjnoprawnym, prawa celnego, prawa pracy i prawa podatkowego (w szczególności z zakresu podatków pośrednich: VAT i akcyzy). Specjalista w zakresie obsługi klientów zagranicznych, w tym cudzoziemców oraz spółek z siedzibą za granicą (m.in. na Litwie i Ukrainie). Ponadto ważną częścią jej praktyki jest obsługa jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (egzamin Toles Test of Legal English Skills Advanced), oraz językiem rosyjskim. Porozumiewa się też w języku francuskim.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prawo spółek handlowych
 • Zamówienia publiczne

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 • powiat lubartowski
 • powiat lubelski
 • Lublin
 • powiat opolski
 • powiat radzyński
 • powiat świdnicki

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c
20-002 Lublin
Telefon: 509364741, 81-4425850
E-mail: mpiskorskaszczepaniuk@kancelarie.net